Laukiami vandentvarkos pasikeitimai

UAB „Skuodo vandenys“ sėkmingai artėja prie pabaigos įgyvendindama projektą „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“, finansuojamą iš ES Sanglaudos fondo, kurio metu plečiama vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūra Skuodo rajone, o tiksliau – Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyvenvietėse.

Darbus ketinama užbaigti laiku

Inicijavusi projektą UAB „Skuodo vandenys“ iš viso visose gyvenvietėse, kartu su vandentiekio įvadais ir nuotekų išvadais iki gyventojų sklypo ribos, numatė nutiesti daugiau kaip 44 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų, t.y. daugiau kaip 19 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 25 km naujų nuotekų tinklų. Taip pat pastatyti dvejus nuotekų valymo įrenginius Aleksandrijoje ir Lenkimuose bei vandens valymo įrenginius Mosėdyje. Pasibaigus darbams prie centralizuoto vandentiekio tikimasi prijungti daugiau kaip 770 gyventojų ir daugiau kaip 2000 gyventojų prie naujų nuotekų tinklų. Visus projekte numatytus darbus planuota užbaigti iki 2014 m. vasaros.

Projekto darbai sėkmingai artėja prie pabaigos. Įgyvendinant darbus pagal projekto pirmąją rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose bei nuotekų valymo įrenginių statyba Aleksandrijoje ir Lenkimuose“ tinklų klojimo darbai sėkmingai baigti visose gyvenvietėse. Aleksandrijoje iš viso naujų vandentiekio tinklų buvo paklota daugiau kaip 2,7 km, naujų nuotekų tinklų daugiau kaip 2,9 km. Lenkimų gyvenvietėje paklota daugiau kaip 2 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 8,3 km naujų nuotekų tinklų. Ylakiuose projekto įgyvendinimo metu buvo nutiesta daugiau kaip 6,9 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 6,6 km naujų nuotekų tinklų. Mosėdžio gyvenvietėje nutiesta daugiau kaip 7 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 6 km naujų nuotekų tinklų. Šiuo metu gyvenvietėse vykdoma paklotų tinklų diagnostinė patikra bei aplinkos atstatymo darbai.

Sėkmingai darbai baigti ir pagal antrąją projekto rangos sutartį „Geriamojo vandens valymo įrenginių statyba Mosėdžio miestelyje“, pagal kurią buvo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, švaraus vandens rezervuaras bei lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai.

Svarbi informacija gyventojams

Gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo atvestos tinklų atšakos iki jų sklypų ribos, dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Skuodo vandenys“, kad jiems būtų išduotos prisijungimo sąlygos. Prie prašymo reikalinga pateikti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, žemės sklypo ribų plano kopiją.

Vadovaujantis UAB „Skuodo vandenys“ išduotomis prisijungimui reikalingomis sąlygomis, gyventojo pasirinktas projektuotojas turi paruošti projektą pasijungimui prie magistralinių tinklų. Tuomet gyventojai pagal parengtą projektą turi pasisamdyti statybos firmą, turinčią Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams atlikti, nuo naujai paklotų miesto tinklų iki gyvenamojo namo, arba statybos darbus pasidaryti patys. Atlikus pasijungimo darbus ir UAB „Skuodo vandenys“ patvirtinus, kad statybos darbai atlikti tinkamai, bus sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Skuodo vandenys“.

Detalesnė informacija apie prisijungimo galimybes teikiama: UAB „Skuodo vandenys“ tel. 8 (440) 73008.

Trumpa informacija apie projektą

Projekto veiklomis prisidedama prie esamų socialinių, aplinkosaugos ir regionų vystymosi problemų sprendimo ir vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

Projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“ vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto vykdytojas yra UAB „Skuodo vandenys“, partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto biudžete numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 22.109.980,87 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skiria – 18.723.895,02 Lt, valstybės biudžeto lėšos sudaro – 2.202.811,18 Lt, o likusias lėšas – 1.183.274,67 Lt skiria projekto vykdytojas UAB „Skuodo vandenys“ ir partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. vasario 11 d., pabaiga numatoma 2014 m. rugsėjo 29 d.