I - IV: 8:00-17:00
V: 8:00 - 15:45

Savaitgaliais nedirbame

I - IV: 8:00-17:00
V: 8:00 - 15:45

Savaitgaliais nedirbame

Veikla

Klientams

Asmens duomenų apsauga

Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Skuodo vandenys“ asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Skuodo vandenys“

Juridinio asmens kodas: 173820527

Buveinės adresas: Vaižganto g. 27, Skuodas

Duomenų apsaugos pareigūnas: Administratorė-sekretorė Inga Gliožerytė

el. p. inga@skuodovandenys.lt, tel. +370 440 73001.

Platesnė informacija

0

Vandentiekio avarijos 2019 m.

0

2018 m.

0

2017 m.

0

2016 m.

Dažniausiai užduodami klausimai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su daugiabučių namų butų savininkais ar individualių namų savininkais sudaromos bendrovės abonentiniame skyriuje, darbo dienomis nuo 8.00 val. – 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. – 15.45val., pietų pertrauka nuo12.00 val. – 12.45val.

Sudarant sutartis pateikiami šie dokumentai:

  • nuosavybės teise į butą patvirtinantys dokumentai;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis reglamentuoja Pardavėjo ir Vartotojo (abonento) santykius, atsirandančius tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas ir atsiskaitant už pateiktą vandenį bei nuotekų tvarkymą.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu vandens kaina būtų įrašoma į sutartis, pasikeitus kainai reikėtų perrašyti sutartis su visais vartotojais (abonentais).

Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2019 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui – 2,25 kub. m., įmonėms – 4,5 kub. m.

Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti UAB ,,Skuodo vandenys“ tel.(8 440) 73008. Skaitikliai pradėti keisti tik patvirtinus naujas kainas ir įvedus pardavimo kainą, kurioje numatyta lėšų ir skaitiklio keitimui. UAB ,, Skuodo vandenys“ yra įpareigoti prižiūrėti ir keisti skaitiklius.

Pastatų ivadinių skaitiklių metrologines patikros galiojimo laikas yra 2 metai, o daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose įrengtų skaitiklių – 6 metai.

Įmonės darbuotojai prieš atvykdami keisti skaitiklių iškabina pranešimus daugiabučio namo skelbimų lentoje (prieš 2-3 dienas, individualių namų savininkus – informaciniais pranešimais.

Pakeitus geriamojo vandens skaitiklį (- ius) reikia atsiskaityti pagal senus geriamojo vandens skaitiklio rodmens skaitiklio rodmenis ir tuomet pradėti mokėti pagal naujus geriamojo vandens skaitiklio rodmenis.

Jei skaitiklio metrologines patikros galiojimo laikas pasibaigęs, o vartotojas nesudaro sąlygų skaitiklį pakeisti tvarkingu, tai geriamojo vandens suvartojimas, vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, papildytų Aplinkos ministro 2011m. Sausio 5 d. įsakymu Nr.D1-19, 17punktu, skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas. Pagal normas apskaičiuotas vandens kiekis, pakeitus skaitiklį(-ius), neperskaičiuojamas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina susideda iš 1 m³ geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos. Už faktiškai sunaudotą vandenį mokama 1 m³ kaina o pardavimo kaina nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir yra ta pati kiekvieną mėnesį. Į pardavimo kainą (vadinama abonentiniu mokesčiu) įtraukiamos abonentinės tarnybos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo, techninės priežiūros, keitimo, metrologinės patikros, remonto, sąskaitų parengimo ir pateikimo bei kitos būtinosios sąnaudos, susijusios su vandens pardavimu. Dabar šios sąnaudos yra išskirtos iš 1 m³ kainos ir nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio.

artotojas (abonentas) pardavimo kainos nemoka, kai jis planuoja išvykti arba nesinaudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ilgiau negu vieną mėnesį, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, raštu (prašymu) informavęs vandens tiekėją ir bendrovės atstovui išmontavus vandens apskaitos prietaisą. Vartotojas (abonentas) vandens tiekėjui sumoka tik už laikiną atjungimą, t.y. laikino atjungimo įmoką, kurią apskaičiuoja vandens tiekėjas.

Rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai prietaisai (tualetai, dušinės, vonios, skalbimo mašinos ir pan.) turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės. Už rūsio (pusrūsio) užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.

 Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti UAB ,,Skuodo vandenys“. Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija lauko tinkluose ar pablogėjo geriamojo vandens kokybė, apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti UAB ,,Skuodo vandenys“ abonentiniam skyriui tel. 73008 ar budinčiam po darbo val. ir poilsio dienomis tel.73008.

UAB ,,Skuodo vandenys“ geriamąjį vandenį gyventojams tiekia iki daugiabučio namo įvadinio skaitiklio, o į individualius namus vandenį tiekia iki sklypo ribos. Nuotekų tinklus bendrovė eksploatuoja iki pirmojo kontrolinio šulinio. Daugiabučio namo vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja daugiabutį namą prižiūrinti organizacija (daugiabučio namo savininkų bendrija ar kita daugiabutį namą administruojanti bendrovė).Todėl įvykus vandentiekio avarijai bute reikia kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ar į daugiabutį namą administruojančią bendrovę .Individualių namų vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja namo savininkas.

Jeigu ABONENTUI priklausančiame įvade įvyko avarija, jos metu prarasto vandens kiekis skaičiuojamas priimant, kad vanduo tekėjo 3 m/s greičiu visu įvado skersmeniu per visą avarijos trukmę. Jei avarijos trukmės nustatyti neįmanoma, tariama, kad vanduo tekėjo per laikotarpį, praėjusį nuo skaitiklio parodymo paskutinio patikrinimo dienos.

Jei likviduojant avariją reikia nuimti vandens skaitiklio plombą, buto ar namo savininkas apie šį faktą nedelsiant turi informuoti UAB ,,Skuodo vandenys“ tel. 8 440 73008. Jums patogiu laiku į Jūsų namus atvyks UAB “ Skuodo vandenys“ darbuotojas ir vėl užplombuos vandens skaitiklį.

Jeigu ABONENTAS abejoja TIEKĖJUI priklausančio vandens skaitiklio duomenų tikslumu, jis turi teisę kreiptis į TIEKĖJĄ, kad pastarasis jį patikrintų. Jeigu patikrinus nustatyta, kad vandens skaitiklis atitinka standartą, jo nuėmimo, tikrinimo ir pastatymo išlaidas apmoka ABONENTAS. ABONENTAS gali pareikalauti pakeisti skaitiklį už jį apmokėdamas. Informuokite UAB „Skuodo vandenys“ abonentinį skyrių tel. 8 440 73008.

Tinkamai ir laiku nesutvarkyti ir neprižiūrėti inžinieriniai tinklai ir būstas gali sukelti daugybę rūpesčių ir nemalonumų žiemos metu. UAB ,, Skuodo vandenys“ šaltuoju periodu gauna nemažai skundų dėl užšalusių vandentiekio tinklų, įvadų ar apskaitos mazgų .Dauguma atvejų vanduo užšąla vartotojo eksploatuojami vamzdynai. Dažniausia to priežastis – per sekliai pakloti vandentiekio vamzdžiai, minusinė patalpų, kur yra vamzdynai, apskaitos mazgai ir uždaromoji armatūra, temperatūra. Daugiabučio namo administratorius turi organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šalinti smulkius defektus, užtikrinti inžinierinių sistemų saugų naudojimą bei profilaktiką. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 9.1 punktas taip pat teigia , kad abonentai (vartotojai) teisės aktuose nustatyta tvarka privalo prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas. Individualių namų savininkai, jungdamiesi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turėtų atkreipti dėmesį į STR keliamus reikalavimus tinklus dėl vandentiekio tinklų gylio.

Patariame mokėti ne paskutinę mėnesio dieną, kadangi įmoku gavimas priklauso ne nuo mūsų, o nuo įmokas priimančių įstaigų.

Neapmokėjus už UAB ,,Skuodo vandenys‘‘ suteiktas paslaugas, vartotojams (abonentams) siunčiami priminimo raštai, kuriuose raginame skolą apmokėti iki nurodyto termino. Taip pat pradedami skaičiuoti delspinigiai. Neatsakant į raštiškus pranešimus skola išieškoma teismine tvarka.

Šalių susitarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką. Skolos grąžinimo terminus nustatome aptardami su klientu, atsižvelgiant į skolos dydį bei senatį.

Norint gauti kompensaciją reikia kreiptis į seniūniją arba socialinės paramos centrą pagal gyvenamąją vietą.

Skuodo automatinės agrometeorologijos stoties duomenys 

Kritulių kiekis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. D1-218 „Dėl LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.1 punktu ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos stebėjimų departamento meteorologinių stebėjimų skyriaus 2019 m. balandžio 2 d. Nr. (5.58-10)-B8-1156 pažyma apie hidrometeorologines sąlygas, UAB „Skuodo vandenys“ abonentai (įmonės) už paviršines nuotekas kas mėnesį mokės fiksuotą mokestį. Fiksuotas mokestis bus skaičiuojamas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Nuo 2021 m. sausio 1 d. fiksuotas mokestis už paviršines nuotekas bus perskaičiuotas. Papildoma informacija tel. 8 440 73008.

Ekstremalus situacijos valdymas

UAB „Skuodo vandenys“ ekstremalių situacijų valdymo planas patvirtintas UAB „Skuodo vandenys“ direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V1-35.

ATASKAITOS

2020 m.

2019 m.

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

Informacija

Planuojami darbai

2020 metai.

1. Pradėti Skuodo nugeležinimo stoties filtrų kapitalinį remontą.

2. Skuode, Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose tęsti naujų vartotojų prijungimus prie buitinių nuotekų tinklų, o Skuodo rajone tęsti centralizuoto vandentiekio pajungimus.

3. Skuodo raj. Šauklių vandenvietės eksploatacijos pradžia, įrenginių atnaujinimas, vandens apskaitos sutvarkymas.

4. Buitinių nuotekų tinklų plėtra Mosėdyje Liepų gatvėje.

5. Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Skuode Gėlių gatvėje.

6. Įrengti nugeležinimo filtrus Šliktinės kaime.

7. Periodiškai chloruoti vandentiekio vamzdynus Skuodo mieste ir kaimo gyvenvietėse. Vykdyti likusiuosius, planinius ir avarinius vandentiekio ir nuotekų linijų, stočių remonto darbus. Vykdyti laboratorinį vandens kokybės tikrinimą, nuotekų dumblo tvarkymą.

8. Naujinti Administracines patalpas ir teritoriją.

 

2019 metai.

1. Skuode, Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose planuojama tęsti naujų vartotojų prijungimą prie buitinių nuotekų tinklų ir centralizuoto vandentiekio.

2. Planuojami Skuodo vandens nugeležinimo stoties rekonstrukcijos darbai, kurių metu bus keičiami seni nugeležinimo filtrai į naujus.

3. Skuodo raj. vandenviečių gręžinių nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos plėtra.

4. Bendrovės teritorijoje pastatyti papildomus garažus transporto priemonėms, atlikti patalpų remonto darbus.

5. Periodiškai chloruoti vandentiekio vamzdynus Skuodo mieste ir kaimo gyvenvietėse. Vykdyti likusiuosius, planinius ir avarinius vandentiekio ir nuotekų linijų, stočių remonto darbus. Vykdyti laboratorinį vandens kokybės tikrinimą, nuotekų dumblo tvarkymą.

 

2018 metai.

1. Skuode, Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose planuojama vykdyti naujų vartotojų prijungimą prie buitinių nuotekų tinklų ir centralizuoto vandentiekio.

2. Skuode planuojama vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra S. Daukanto gatvėje.

3. Toliau vykdyti 2017 metų pabaigoje pradėtą Skuodo raj. vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų inventorizaciją, brėžinių atnaujinimą ir skaitmenizavimą.

4. Vandenviečių gręžinių nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos plėtra.

5. Bendrovės teritorijoje pastatyti papildomus garažus transporto priemonėms, atlikti patalpų remonto darbus.

6. Periodiškai chloruoti vandentiekio vamzdynus Skuodo mieste ir kaimo gyvenvietėse. Vykdyti likusiuosius, planinius ir avarinius vandentiekio ir nuotekų linijų, stočių remonto darbus. Vykdyti laboratorinį vandens kokybės tikrinimą, nuotekų dumblo tvarkymą.

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

 

Kiekvienas gyventojas turi teisę gyventi skaidrioje ir sąžiningai valdomoje visuomenėje, kuri

remiasi teisinės valstybės principu, todėl tiek visuomenė, tiek įvairios visuomeninės organizacijos tikisi, kad visos verslo organizacijos, nepaisant šalies, kurioje vykdo savo veiklą, bus sąžiningos, veiklą vykdys etiškai, atsakingai ir skaidriai.

Skaidri, sąžininga, atvira verslo veikla yra viena iš svarbiausių nepriekaištingos verslo reputacijos elementų. Tiek sociologiniai, tiek moksliniai tyrimai rodo, kad verslo bendrovės, kurios savo veikloje įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, ilgalaikėje perspektyvoje tampa konkurencingesnės už kitus rinkos dalyvius, apsaugo ir net pagerina savo reputaciją, sugeba pritraukti daugiau investicijų ir užmegzti ilgalaikius ryšius su patikimais verslo partneriais.

 

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas.

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

UAB „Skuodo vandenys“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-18 už korupcijos prevenciją atsakingu paskirtas ekologas Povilas Stakauskas, tel. 8 616 76028.

Korupcijos prevencijos programa.

Planas.

Teisinė informacija

Įstatymai

Lietuvos respublikos vandens įstatymas

Lietuvos respublikos geriamojo vandens įstatymas

Lietuvos respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Atsiskaitymas už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai

Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas

Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimai, sutartys

2020-08-27 Sprendimas dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį (Šaukliai)

2019-10-31 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2019-2021 m. veiklos plano patvirtinimo

2018-08-30 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo

2018-08-30 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2018-2020 m. veiklos plano patvirtinimo

2018-08-30 Sprendimas Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) uždarųjų akcinių bendrovių psiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017-12-01 Skuodo rajono savivaldybės turto (sveikatingumo centro) patikėjimo sutartis

2017-11-30 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo.

2016-02-19 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkytoju

2009-02-02 Skuodo rajono savivaldybės ilgalaikio turto (lietaus kanalizacijos tinklai) panaudos sutartis

2009-02-02 Panaudos sutartis Skuodo valymo įrenginiai Mosėdžio nuotekų valymo įrenginiai ir tinklai Vižančių Notėnų Šliktinės Vindeikių vandens ūkis

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

2019-01-17 Nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo

2015-09-11 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija