Skuodo rajono gyventojams nauji patogumai

Pastarąjį dešimtmetį į vandentvarkos ūkį Lietuvoje investuotos milijoninės lėšos. Lietuvos siekis – kad vandens tiekimo ir tvarkymo paslaugos būtų teikiamos 95 proc. gyventojų, tačiau šiandien dar nemažai Lietuvos gyventojų vartoja šachtinių šulinių vandenį. Bet padėtis sparčiai keičiasi. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, vandentvarka tapo prioritetine aplinkosaugos sritimi.

Pastaraisiais metais Skuodo rajono gyventojus pasiekė didelės investicijos iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo vandentvarkos infrastruktūrai gerinti.

Po trijų metų trukusių darbų Skuodo rajone sėkmingai baigtas iš dalies Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas projektas – „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“.

Projekto apimtis

Trejus metus Skuodo rajone vykdyto projekto „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“ tikslas buvo pagerinti skuodiškių gyvenimo sąlygas bei prisidėti prie rajono aplinkosauginių problemų sprendimo. Projekto įgyvendinimo metu įvykdytos trys Europos Sąjungos lėšomis iš dalies finansuojamos ir vandentvarkos infrastruktūros plėtrą užtikrinančios sutartys. Jas įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesti net keturiose vietovėse – Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose.

Pagal projekto apimtyje numatytas veiklas buvo nutiesta daugiau kaip 19 km vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 25 km naujų nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų jau prisijungę 22 būstai, prie nuotekų tinklų – 32 būstas. Taip pat pastatyti 2 nuotekų valymo įrenginiai bei įsigytas 1 asenizacinis automobilis. Projekto įgyvendinimo metu Mosėdyje buvo pastatytas vandens gerinimo įrenginys.

Šiuo metu vykdomas gyventojų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas (sudaromos sutartys). Šiai dienai faktiškai prie naujų vandentiekio tinklų yra prisijungę – 57 gyventojai (22 būstai), prie naujų nuotekų tinklų – 84 gyventojai (32 būstai), kas sudaro: vandentiekio tinklų – 4,7 % ir nuotekų tinklų – 5,1 % nuo viso planuojamo pasijungimo.

Neabejotina nauda gyventojams

Įgyvendintas projektas rajone užtikrins ilgalaikį, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamą būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Įgyvendintas projektas sudarys galimybę pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.

Tinklų klojimo darbai buvo vykdomi griežtai laikantis Europos Sąjungos direktyvų, kuriose visus darbus numatyta vykdyti tik iki gyventojų sklypų ribos. Taigi gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo atvestos tinklų atšakos iki jų sklypų ribos, dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Skuodo vandenys“, kad jiems būtų išduotos prisijungimo sąlygos.

UAB „Skuodo vandenys“ ragina skuodiškius dar iki šių metų pabaigos susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pradėti prisijungimo prie centralizuotos sistemos darbus. Taip pat informuoja gyventojus, kad nors šiuo metu ir galima naudotis senomis trasomis, atsiradus techniniams gedimams jos nebebus taisomos. Delsimo ir svarstymo, ar jungtis prie centralizuotos sistemos, net neturėtų būti, nes prisijungimas – reali galimybė neteršti aplinkos, gyventi patogiai bei išvengti baudų, kurių neišvengs nė vienas, atitinkamoms tarnyboms patikrinus ir išsiaiškinus, kad net ir po projekto įgyvendinimo nuotekomis atsikratoma nesilaikant aplinkosauginių normų (tai yra, nuotekų duobės nesutvarkytos ir nuotekomis teršiamas gruntas). Tokiu atveju gyventojams numatytos sankcijos ir baudos.

Detalesnė informacija apie prisijungimo galimybes teikiama: UAB „Skuodo vandenys“ tel. 8 (440) 73008.

Trumpai apie projektą

Projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“ vykdytas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto vykdytojas yra UAB „Skuodo vandenys“, partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto biudžete numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 21.882.898,20 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė – 18.523.322,48 Lt, valstybės biudžeto lėšos sudarė – 2.179.214,41 Lt, o likusias lėšas –1.180.361,31 Lt skyrė projekto vykdytojas UAB „Skuodo vandenys“ ir partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija.